Co je list vlastnictví (LV)?

List vlastnictví neboli výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina, která prokazuje stav dané nemovitosti, a to v okamžiku, kdy je list vlastnictví vyhotoven. Pokud se podíváte na výpis z katastru, uvidíte v něm informace o dané nemovitosti, jako jsou: 

  • vlastnictví (tedy kdo je vlastníkem nemovitosti),
  • popis nemovitosti (identifikační údaje),
  • věcné břemeno nebo zástavní právo k nemovitosti,
  • poznámky (většinou se týkají nejasností ohledně vlastnictví, nebo případných sporů, ve kterých nemovitost figuruje),
  • podklady k zápisu nemovitosti do katastru či změně zástavního práva k nemovitosti.

Katastr nemovitostí je veřejnou evidencí, můžete do něj tedy nahlížet bez prokázání totožnosti. To je vhodné obzvláště při koupi nemovitosti, kdy potřebujete znát, zda vámi požadovaná nemovitostí nevykazuje nějaké nesrovnalosti, nemá věcné břemeno, či není jinak zatížena.

Výpis z katastru funguje i online a pro dohledání konkrétní nemovitosti budete potřebovat znát katastrální území a číslo popisné či číslo parcely. Případně najdete list vlastnictví i podle jména, stačí vám znát jméno a datum narození vlastníka, případně identifikační číslo právnické osoby.

 Pro nahlédnutí do katastru využijte aplikaci přímo od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Nahlížení do katastru nemovitostí.

 

Jak se vyznat v Listu Vlastnictví (LV)?

Každý list vlastnictví (placený) se vedle záhlaví a závěrečné části děli dle kategorií evidovaných údajů na sedm částí A, B, B1, C, D, E a F.

 

Záhlaví

Záhlaví uvádí, k jakému datu a času s přesností na sekundy byl výpis z katastru nemovitostí pořízený. 

 

Část A – vlastník, jiný oprávněný

List vlastnictví v části A uvádí údaje o vlastníkovi. U fyzické osoby jde o jméno, příjmení, r.č. a adresu trvalého pobytu, u právnické osoby o název firmy, IČO a adresu sídla. Pakliže je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, je v části A uvedena také výše spoluvlastnického podílu. 

 

Část B – nemovitosti

V části B jsou zapsané všechny nemovitosti, ke kterým mají vlastnické či jiné právo osoby zapsané v části A. Údaje v části B jsou klíčové pro identifikaci nemovitosti při převodu v kupní nebo darovací smlouvě. Písmeno „P“ před identifikací nemovitosti upozorňuje, že je na nemovitosti vyznačena plomba a nemovitost je momentálně dotčena změnou. Pakliže je na nemovitosti vyznačena plomba, je třeba při koupi nemovitosti zpozornět. Teoreticky by mohla nastat i extrémní situace, kdy se prodávající (zapsaný v části A jako vlastník) snaží prodat nemovitost, u které však již probíhá vkladové řízení ve prospěch třetí osoby.

 

Část B1 – věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti

Část B1 je vyhrazena evidenci věcných práv, která slouží ve prospěch nemovitosti a zakládají vlastníkovi především práva. Může jít o služebnosti, informaci o existenci přídatného spoluvlastnictví a jiná věcná práva. Typicky v části B1 najdete zapsanou služebnost stezky a cesty, která vlastníka nemovitosti opravňuje při přístupu ke své nemovitosti k chůzi nebo jízdě přes cizí pozemky.   

 

Část C – věcná práva zatěžující nemovitosti 

Opačné údaje oproti sekci B1 obsahuje část C. Na tomto místě v LV najdete zapsaná věcná práva k věci cizí, která naopak nemovitost na LV zatěžují a vlastníkovi ukládají zejména povinnosti – např. strpět chůzi a jízdu souseda přes svůj pozemek nebo strpět obývání nemovitosti třetí osobou na základě služebnosti bytu. V části C se evidují také případná zástavní práva vč. souvisejících zákazů zcizení a zatížení.

 

Část D – poznámky a další obdobné údaje

Při koupi nemovitosti je nutné věnovat pozornost také části D, kam se zapisují omezení převodů nemovitostí, poznámky, plomby a upozornění. V praxi může z části D např. vyplynout, že u soudu byla podána žaloba na určení vlastnictví nemovitosti. Údaje v části D mohou být signálem, že s nemovitostí po právní stránce není vše tak docela v pořádku a převod nemovitosti může být komplikovaný, anebo v danou chvíli dokonce vyloučený.

 

Část E – nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Na část E katastrální úřad zapisuje kupní smlouvy, darovací smlouvy, prohlášení vlastníka, usnesení o dědictví a další dokumenty (tzv. nabývací tituly), které byly podkladem pro aktuální stav zápisu v části A.

 

Část F – vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

V části F list vlastnictví obsahuje údaje důležité pro daňové souvislosti. U zemědělských pozemků zde bude uveden kód bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), od které se odvíjí hodnota parcel.

 

Závěrečná část

V závěrečné části LV je uvedený katastrální úřad a katastrální pracoviště, které v územním obvodu vykonává státní správu katastru nemovitostí, a dále pak identifikační údaje subjektu, který výpis z katastru nemovitostí vydal.

Jak a kde mohu list vlastnictví získat?

Osobně

List vlastnictví vč. oficiálního razítka, které potvrzuje „správnost a že se jedná o originál“ vydává Katastrální úřad nebo Czech point

On-line

Veřejné on-line přístupy a nahlížení do katastru nemovitostí resp. list vlastnictví poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 111 Praha 8, prostřednictvím svého webu či „aplikace“ Nahlížení do katastru nemovitostí.

Webová adresa je nahlizenidokn.cuzk.cz.

Pro bližší informace mě kontaktujte na: + 420 739 698 393